โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-459-4155
อีเมล์ : jarusthachaisek@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศษ.บ. ชีวะ-เคมี
ค.ม. การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๓๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อาจารย์ ๑
ปัจจุบัน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 . ได้รับรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปี 2561
2 “ครูดีศรีพิบูลย์รักษ์” ประจำปี พ.ศ. 2559
3 โล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558