โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ครูนักเรียนร่วมใจ  พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้  เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล