โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
5. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.87 KB